HollisChuang's Blog"> OSS-HollisChuang's Blog
天道不一定酬所有勤
但是,天道只酬勤

标签:OSS

Java

阿里云OSS使用说明及部分代码

hollischuang阅读(5609)评论(0)

OSS是对象存储服务,地址:http://www.aliyun.com/product/oss/ 个人用户要想使用OSS请先在阿里云购买!!! 开发文档:https://docs.aliyun.com/?spm=5176.383663.9. […]

HollisChuang's Blog

联系我关于我